Privacyverklaring Stichting Leergeld Boxtel


Via de website https://leergeldboxtel.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Stichting Leergeld Boxtel acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.


Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

Dat betekent onder andere dat:


  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.                                                                  dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens

        die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

  • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te

         verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen

         en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

  • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te

         bieden, te corrigeren of te verwijderen.


Stichting Leergeld Boxtel is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze

privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met

welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 2-12-2019.


Gebruik van persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens, zoals namen, adres, woonplaats en geboortedata 
  • Financiële gegevens om uw aanvraag te kunnen beoordelen                                                                                                            

Nieuwsbrief (vb)                                                                                                                                                                     

Wij versturen soms een nieuwsbrief waarmee wij onze cliënten willen informeren over

bezigheden van onze stichtting. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.


Publicatie

Wij publiceren uw gegevens niet.


Verstrekking aan derden (vb)

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. In onze dienst zijn social media

buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw

persoonsgegevens.


Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u onze dienst voor het eerst

bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken.

Uw verder gebruik van onze dienst vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat

het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.


Analyse

Wij gebruiken geen programma om uw surfgedrag te beoordelen.


Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot

persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

Uw gegevens worden bewaard zolang u cliënt bent bij onze stichting. Bent u geen cliënt meer

van onze stichting dan worden de gegevens nog 2 jaar bewaard. Voor sommige gegevens geld

er wettelijk een bewaarplicht van 7 jaar, die gegevens worden dan ook gedurende die 7 jaar

bewaard.


Bewaartermijnen

Uw gegevens worden bewaard zolang u cliënt bent bij onze stichting. Bent u geen cliënt meer

van onze stichting dan worden de gegevens nog 2 jaar bewaard. Voor sommige gegevens geld

er wettelijk een bewaarplicht van 7 jaar, die gegevens worden dan ook gedurende die 7 jaar

bewaard.


Websites van derden

Er kunnen links van websites van derden op onze website staan, voor de privacy verwijzen wij

naar de privacyverklaring van de desbetreffende website.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het

verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze

wijzigingen op de hoogte bent.


Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering

van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande

gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij

met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van

persoonsgegevens door ons wil laten beperken.


Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw

persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te

dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U

kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/)Contactgegevens

Stichting Leergeld Boxtel

Vaandrig 12

5283 WJ Boxtel

Tel: 06 48658836

Mevr.. R. van Esch